Hrací řád TK LTC Děčín

Platnost od 10.6.2002

 

 • Každý hráč a zájemce o hru je povinen se seznámit s hracím řádem.
 • Pro obsazování dvorců slouží hrací řád, rozvrhová tabule a hrací známka, kterou obdrží každý člen klubu po splnění svých základních povinností. Dále pronajaté firemní známky a tabulky pro označení trenéra, tréninku a pronajatého dvorce.
 • Hrací doba je stanovena na 60 minut, včetně závěrečné úpravy dvorce (viz bod č. 17.).
 • Členové, kteří chtějí hrát na volném dvorci zavěsí svou hrací známku na zvolený časový úsek a příslušný dvorec. Po skončení hry musí známku svěsit.
 • Na rozvrhové tabuli může být umístěna i známka nepřítomného hráče. Ten musí ovšem být v areálu přítomen minimálně 10 minut před zahájením hry.
 • V případě nepřítomnosti jednoho nebo obou hráčů 10 minut před hrou, mohou být nahrazeni jinými hráči.
 • Pokud je zavěšena na hrací tabuli pouze známka jednoho hráče, může se k němu v časovém limitu 10 minut přivěsit kterýkoliv jiný hráč.
 • Hráč, který právě hraje, musí mít zavěšenu známku na rozvrhové tabuli vždy, i když je řada dvorců volných.
 • Známka na rozvrhové tabuli musí viset na čísle dvorce na kterém hráč právě hraje a v probíhajícím časovém úseku, nikde jinde.
 • Žáci – majitelé černých známek, mohou hrát na všech dvorcích mezi sebou do 18. hodin. S dospělými mohou hrát žáci bez těchto omezení.
 • Rozvrh tréninků vydává výbor LTC. Musí být vyvěšen pro informaci všech členů ve vývěsní skříňce.
 • Obsazení příslušného dvorce pro trénink musí být předem vyznačeno vyvěšením tabulky „Trénink“ nebo „TRENÉR“ na celý jeho časový úsek.
 • Použití více než čtyř míčů ke hře je možné jen na dvorcích č. 5, 6, 7, 8, 9 a to pouze oficiálními trenéry LTC.
 • Hráči mohou hrát na dvorci jen ve vhodném tenisovém oděvu a obuvi.
 • V době mistrovských utkání a turnajů je hra pro rekreační tenis omezena. Stupeň omezení bude vždy předem oznámen ve vývěsní skříňce. O výjimkách v době probíhající akce rozhoduje její řídící funkcionář.
 • Každý člen klubu má právo účasti na vyhlášených klubových soutěžích.
 • Po skončení hry jsou hráči povinni upravit dvorec po celé ploše (tím se rozumí celá hrací plocha a prostor 6,5 m za základní čárou a 3,5 m vedle postranní čáry pro čtyřhru).
 • Dvorce lze pronajmout i nečlenům klubu v případě pokud není jejich obsazenost členy klubu. Číslo pronajímaného dvorce a časový úsek pronájmu stanovuje správce dvorců.
 • Každý, kdo si přišel zahrát a není členem klubu, se musí před zahájením hry ohlásit správci dvorců, který s ním vyřídí příslušné formality. To platí i o hostech našich členů, které ohlásí jejich hostitel.
 • Manipulace s cizími nebo i vlastními hracími známkami, která je v rozporu s ustanoveními tohoto řádu je přestupkem. Ten bude projednán podle významu až ve výboru LTC. Ke zjednání okamžité nápravy při běžném provozu je oprávněn správce dvorců nebo některý z přítomných členů výboru LTC.
 • Výbor LTC stanovuje podmínky a schvaluje osoby oprávněné vykonávat trenérskou činnost v areálu klubu. Seznam schválených trenérů musí být vyvěšen pro informaci všech členů ve vývěsní skříňce.
 • Pouze trenéři schválení výborem LTC a uvedení na seznamu mají oprávnění na dvorcích LTC vykonávat trenérskou či výukovou činnost za použití pomůcek a více než čtyř míčů.
 • Po dobu tréninku trenér zavěsí na rozvrhovou tabuli na číslo kurtu na kterém právě bude probíhat výuka přidělenou známku „TRENINK“ , nebo „TŠ“.

 

V Děčíně dne 16.03.2014

 

MUDr. Ivan Stríbrský v. r.
předseda
Walter Schiel v. r.
sekretář