Stanovy klubu

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Sportovní klub Děčín (dále jen SK) je občanské sdružení s právní subjektivitou a stanovami, jejichž znění a závaznost schválilo a registrovalo Ministerstvo vnitra ČR.
 2. Oddíl tenisu s názvem Lawn Tenis Club – LTC Děčín (dále jen LTC) je součástí občanského sdružení s názvem Sportovní klub Děčín a je dobrovolným sdružením občanů se zájmem o provozování a organizaci sportovní, rekreační, osvětovou, výchovnou a hospodářskou činnost ve sportovním odvětví „tenis“.LTC není právnickou osobou a jeho činnost vychází ze schváleného statutu (stanov) a usnesení volených orgánů SK.
 3. Administrativním sídlem SK a LTC je Maroldova ul. č. 2, 405 01 Děčín I
 4. Sportovní činnost zajišťuje a provádí v tenisovém areálu v Děčíně V, ul. Práce.

POSLÁNÍ LTC

 1. Základním posláním LTC je organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit.
 2. Za tím účelem a podle podmínek a zásad těchto stanov plní LTC zejména tyto hlavní úkoly:
  • buduje, provozuje a udržuje svá tělovýchovná a jiná zařízení a tím vytváří materiální podmínky pro sportovní vyžití svých členů a široké veřejnosti,
  • vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti zejména mládeže,
  • aktivně spolupracuje se sportovním svazem, orgány regionu, obce, státu, institucemi, právnickými a fyzickými osobami,
  • vede své členy a veřejnost zúčastněnou na činnosti LTC k dodržování základních pravidel etiky, tolerance, fair play a vzájemné slušnosti.

ORGÁNY LTC

 1. Orgány LTC jsou:
  • členská schůze
  • výkonný výbor
  • kontrolní komise
 2. Členská schůze je nejvyšším orgánem LTC. Koná se nejméně jednou za rok. Pokud o svolání členské schůze požádá 1/3 členů, předseda výkonného výboru nebo výkonný výbor, koná se členská schůze nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu. Členská schůze má dále uvedené pravomoci:
  • rozhoduje o názvu oddílu,
  • rozhoduje o přijetí, změnách nebo zrušení stanov,
  • volí kandidáty do výkonného výboru,
  • volí a odvolává předsedu výkonného výboru , který sestaví výbor ze zvolených kandidátů nejpozději do 14 dnů
  • stanoví hlavní směry činnosti oddílu pro další období,
  • projednává zprávu o činnosti oddílu předkládanou výkonným výborem.

K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu 3/5 většiny přítomných členů starších 18 let.

 1. Výkonný výbor je zmocněn zabezpečovat plnění úkolů uložených usnesením členské schůze mezi jejími jednotlivými jednáními a rozhoduje o všech věcech, pokud si je nevyhradila výlučně do své pravomoci členská schůze. Musí mít minimálně 5 členů. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Funkční období výkonného výboru je čtyřleté. Výkonný výbor je dále zmocněn:
  • připravuje dokumenty k projednání členské schůze, zejména o hospodaření, majetku a hlavním směrům činnosti LTC a předkládá je členské schůzi k informaci,
  • rozhoduje o využívání a údržbě majetku a zařízení, která vlastní, užívá a provozuje LTC,
  • rozhoduje při řešení otázek spojených s mistrovskými soutěžemi, organizací turnajů jejichž uspořádáním bylo LTC pověřeno,
  • zajišťuje operativní spolupráci s tenisovým svazem, orgány tělovýchovy, ostatními tělovýchovnými jednotami a sportovními kluby, jinými organizacemi a orgány regionu, obce, státu, institucemi, právnickými a fyzickými osobami,
  • vytváří k zabezpečení činnosti LTC profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu,
  • vydává hrací řád a další vnitřní směrnice upravující vnitřní vztahy v LTC,
  • schvaluje finanční rozpočet pro činnost LTC, analyzuje vývoj rozpočtu v průběhu účetního období a operativně přijímá opatření a rozhodnutí zajišťující financování činnosti LTC a údržby jeho majetku,
  • zajišťuje operativně podmínky pro bezpečný a ničím nerušený provoz tenisového areálu,
  • řídí sportovní činnost včetně vedení předepsané dokumentace,
  • rozhoduje o přijímání a podmínkách přijetí nových členů,
  • zahajuje a vést proti svým členům disciplinární řízení a rozhodovat o jejich vyloučení z LTC v případě, že jejich činnost je v rozporu se zákonem, vnitřními směrnicemi LTC nebo v hrubém rozporu se zásadami slušnosti a pořádku,
  • určuje výši členských příspěvků a jiných poplatků spojených s užíváním majetku a zařízení LTC a stanovit limitní počty členů a uživatelů majetku a zařízení LTC ve vztahu ke kapacitě zařízení.

Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

 1. Kontrolní komise

Kontrolní komise je ustavena v rámci SK a v jejím statutu je oprávnění provádět kontroly a přezkoušení všech ekonomických a právních operací uskutečňovaných v rámci všech orgánů SK i LTC.

SPOLEČNÉ ZÁSADY ČLENSTVÍ

 1. Členem LTC se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním, podmínkami a zásadami členství v LTC.
 2. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor.
 3. Členství vzniká po kladném rozhodnutí výkonného výboru o žádosti o přijetí za člena a po splnění podmínek stanovených k přijetí (např. úhrada zápisného, hracích poplatků ap.).

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ

 1. Zdrojem příjmů jsou zejména:
  • příspěvky členů
  • příjmy z hospodářské činnosti (pronájmy, reklama ap.)
  • příspěvky a dotace od sportovního svazu a jiných orgánů
  • sponzorské příspěvky a dary
 2. O převodech a hospodaření k majetku evidovaném jako vlastnictví SK užívaném, spravo- vaném a provozovaném v LTC, o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výkonný výbor za podmínek uvedených v čl. VI „Stanov“ SK.
 3. Za LTC jedná jeho jménem předseda. Výkonný výbor může pověřit svým usnesením jednáním za LTC jiného člena výboru z rozhodnutí výborové schůze. K platnosti úkonu předsedy je zapotřebí dodatečného schválení výkonného výboru.
 4. V pracovněprávních otázkách se výkonný výbor řídí ustanovením čl. VI „Stanov“ SK.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto „Stanovy“ vycházejí z platného znění „Stanov Sportovního klubu Děčín “ schválených Ministerstvem vnitra České republiky ze dne 12.1.1993.
 2. Jakéko-li změny, úpravy a doplňky těchto „Stanov“ podléhají schválení členské schůze LTC Děčín
 3. „Stanovy“ byly přijaty a schváleny členskou schůzí LTC Děčín dne ……………..2001
 4. „Stanovy“ byly vypracovány ve 4 výtiscích, z nichž 1 x obdrží sekretariát SK Děčín a 3 x výkonný výbor LTC Děčín